WebFont.load({ google: { families: ["Kanit:300,regular,600:latin,thai"] }}); !function(o,c){var n=c.documentElement,t=" w-mod-";n.className+=t+"js",("ontouchstart"in o||o.DocumentTouch&&c instanceof DocumentTouch)&&(n.className+=t+"touch")}(window,document);

ข้อกำหนดการใช้งาน

* เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้: คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับชื่อ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพราะข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับสนับสนุนผู้ใช้งานขณะที่คุณใช้บริการกับเรา ดังนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ถ้าหากข้อมูลที่คุณให้ทางเราไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่คุณได้ให้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและบริการให้กับคุณได้อย่างถูกต้อง

* รหัสผ่านของบัญชี: หลังจากขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลเพื่อกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการถูกขโมยรหัสผ่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการ ใช้ หรือใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด

* คุณต้องไม่ใช้โปรแกรม เครื่องมือหรือวิธีการออกแบบใดๆ ที่มารบกวน, ทำลาย หรือ จำกัดการเรียนการสอนของเรา หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ทางเราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ของคุณและคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อบังคับทางกฎหมาย

* คุณต้องไม่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งาน ที่จะแทรกแทรงการทำลายข้อมูลของการสอนในระบบ คุณต้องไม่แบ่งสิทธิการควบคุมบัญชีการใช้งานของคุณให้กับผู้อื่น ถ้ามีการแบ่งสิทธิการควบคุมสบัญชีการใช้งานร่วมกัน ทางเราจะลบบัญชีนั้นออกจากระบบทันที

* คุณต้องไม่โยกย้าย, เปลี่ยนแปลง, ปกปิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า หรือ เครื่องหมายบริการใด ๆ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาของเรา และคุณต้องไม่ทำซ้ำ, แก้ไข หรือ ดัดแปลง เพื่อที่จะเตรียมดำเนินการแสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ ออกอากาศ ขายหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเรา หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ทางเราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณและคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อบังคับทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

* คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเกิดความขัดข้องในการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย, หลอกลวง, เป็นอันตราย หรือ เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่หลอกลวงและมีจุดประสงค์ที่เป็นอันตราย ถ้าหากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ทางเราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณและคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลักกฎหมาย

* คุณต้องไม่ลอกเลียนแบบบุคคลใดๆ หรือพยายามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าคุณเป็นคนในระบบของเรา หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ทางเราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

* KindleStartup จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การหยุดชะงักของการขนส่ง, การเชื่อมต่อไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์ชำรุด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

* คุณต้องไม่ส่งเสริมและเผยแพร่พฤติกรรมที่บิดเบือน ซึ่งขัดต่ออำนาจความคิดเห็นทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม หากคุณละเมิดกฎเหล่านี้ทางเราจะไม่เพียงแต่ยกเลิกบัญชีการใช้งานของคุณ แต่เราจะส่งข้อมูลทั้งหมดของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราต่อเจ้าพนักงานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลของคุณทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทางเราจะไม่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม

* KindleStartup ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณละเมิดกฎใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณยินยอมก่อน

* KindleStartup ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวกับแนวทางแบบใหม่หรือระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม และทางเราจะแจ้งให้คุณทราบ ผ่านบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเราอย่างเป็นทางการต่อไป